Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Drankenhandel Gevo

 

Artikel 1        Identiteit van de ondernemer

 1. o.f. Drankenhandel Gevo t.h.o.d.n. Gevo Slijterij, gevestigd aan het Marinus Bolkplein 29 te (3067 AK) Rotterdam

Telefoonnummer: 010-4202077

Emailadres: info@gevoslijterij.nl

Website: https://www.gevoslijterij.nl/

KvK-nummer: 56870973

Btw-nummer: NL852340631B01

 1. De ondernemer zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid als ‘Drankenhandel Gevo’. De wederpartij van Drankenhandel Gevo zal aangeduid worden als ‘de klant’.

 

Artikel 2        Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en raad te plegen op de website van Drankenhandel Gevo (https://www.gevoslijterij.nl).
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Drankenhandel Gevo en de klant, waaronder aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten (op afstand), en bezorgen en ophalen van bestellingen van Drankenhandel Gevo. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor klanten handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk afgewezen.
 5. Door een bestelling te plaatsen geeft de koper aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3        Het aanbod

 1. De prijzen van de producten zijn in euro’s en worden duidelijk aangegeven op de website. De prijzen zijn inclusief accijns en inclusief btw, exclusief verzendkosten.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod is vrijblijvend. Drankenhandel Gevo is gerechtigd het aanbod te wijzigen of in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op/van de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Drankenhandel Gevo gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Drankenhandel Gevo niet. Drankenhandel Gevo kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 5. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 4        De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van Drankenhandel Gevo en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Drankenhandel Gevo langs elektronische weg (op het door de klant opgegeven
  e-mail adres) de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Drankenhandel Gevo kan (binnen wettelijke kaders) nagaan of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, en kan zich op de hoogte stellen van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Drankenhandel Gevo op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 5        18 plus

 1. Alleen personen van 18 jaar en ouder mogen een account aanmaken en bestellingen plaatsen via de website. Bij aanmelding op de webshop verklaart de klant aan deze eis te voldoen, waarmee de verantwoordelijkheid voor de juistheid van dit gegeven bij de klant komt te liggen. Bij de levering van de bestelling zal om legitimatie worden gevraagd als twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt tot 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan de minimum-leeftijdsvereisten is voldaan, is de bezorger genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven. In dit geval zullen de kosten van annulering, ten bedragen van € 50,- aan de klant in rekening worden gebracht.

 

Artikel 6        Herroepingsrecht

 1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Drankenhandel Gevo mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag
       waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product
        heeft ontvangen. Drankenhandel Gevo mag, mits zij de klant hier
        voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft
        geïnformeerd,
        een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd
        weigeren;
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of
       onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de
        laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een
       bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen
        derde, het eerste product heeft ontvangen.
 6. Indien Drankenhandel Gevo de klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 7. Indien Drankenhandel Gevo de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de klant heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de klant die informatie heeft ontvangen.
 8. Drankenhandel Gevo kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, als zij dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
 9. Volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn;
 10. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 11. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Drankenhandel gevo geen invloed heeft.

 

Artikel 7        Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Drankenhandel Gevo hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8        Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

 1. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Drankenhandel Gevo.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Drankenhandel Gevo. Dit hoeft niet als Drankenhandel Gevo heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Drankenhandel Gevo verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 5. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9        Verplichtingen van Drankenhandel Gevo bij herroeping

 1. Drankenhandel Gevo stuurt, na ontvangst van de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze, onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Drankenhandel Gevo vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door Drankenhandel Gevo in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld, maar binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Tenzij Drankenhandel Gevo aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Drankenhandel Gevo gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.
 4. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Drankenhandel Gevo de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10      Levering en uitvoering

 1. Drankenhandel Gevo zal zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Drankenhandel Gevo kenbaar heeft gemaakt.
 3. Drankenhandel Gevo zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Indien een bestelling door Drankenhandel Gevo niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd en/of na ontbinding conform het vorige lid zal Drankenhandel Gevo het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen. Bij het gedeeltelijk niet kunnen uitvoeren van een bestelling zal Drankenhandel Gevo het bedrag terugbetalen dat ziet op het niet uit te voeren deel van de bestelling. De klant heeft geen recht op een (verdere) vergoeding.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Drankenhandel Gevo tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Drankenhandel Gevo bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 11      Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen, middels de door hem gekozen betaalmethode, te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Drankenhandel Gevo te melden.
 4. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Drankenhandel Gevo is gewezen op de te late betaling en Drankenhandel Gevo de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Drankenhandel Gevo gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Drankenhandel Gevo kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 12      Garanties en klachten

 1. Drankenhandel Gevo staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Drankenhandel Gevo er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Drankenhandel Gevo, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Drankenhandel Gevo kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan Drankenhandel Gevo schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van Drankenhandel Gevo komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Drankenhandel Gevo is echter niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:

 

 

 

 1. Eventuele klachten dienen binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven bij Drankenhandel Gevo kenbaar te worden gemaakt door te mailen naar info@gevoslijterij.nl. De klant dient Drankenhandel Gevo in ieder geval 4 weken de tijd te geven om op de klacht te reageren en/of de klacht in onderling overleg op te lossen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan heeft de klant de mogelijkheid om het geschil aan te melden bij de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.

 

Artikel 13      Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Drankenhandel Gevo is beperkt tot het bedrag (exclusief btw) dat door haar aan de klant in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de aansprakelijkheid in rekening is gebracht en door de klant tijdig is voldaan, met een maximum van € 10.000,-.
 2. Drankenhandel Gevo besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen, zoals bijvoorbeeld afwijkingen van afbeeldingen of kennelijke verschrijvingen. Drankenhandel Gevo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.
 3. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Drankenhandel Gevo voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Drankenhandel Gevo of haar leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 14      Vrijwaring

Koper vrijwaart Drankenhandel Gevo tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door koper van deze overeenkomst of enig ander handelen van koper, onverminderd het bepaalde in artikel 13 (Aansprakelijkheid).

 

Artikel 15      Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Drankenhandel Gevo in de nakoming van enige verplichting jegens de klant niet aan Drankenhandel Gevo kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Drankenhandel Gevo onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Drankenhandel Gevo kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, gewijzigde regelgeving, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie voordoet als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, als gevolg waarvan Drankenhandel Gevo niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Drankenhandel Gevo niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie dertig (30) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Drankenhandel Gevo is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als zij als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 16      Verval

Alle vorderingsrechten van de klant jegens Drankenhandel Gevo, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, hetzij uit hoofde van onrechtmatige daad, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de klant bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die vorderingsrechten en de klant de betreffende vordering niet binnen die periode van één jaar in rechte aanhangig heeft gemaakt.

 

Artikel 17      Privacy & Veiligheid

 1. Op alle online diensten en leveringen van Drankenhandel Gevo en de verwerking van persoonsgegevens van de klant, is het Privacy- en Cookiebeleid van Drankenhandel Gevo van toepassing, dat u kunt vinden op ……………….
 2. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Drankenhandel Gevo, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij Drankenhandel Gevo. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Drankenhandel Gevo, informatie te kopiëren en/of te bewerken.
 3. Indien u een bestelling doet op https://www.gevoslijterij.nl/, kiest u een emailadres als gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee u voortaan toegang krijgt tot de diensten van de webshop. Deze gegevens zijn persoonlijk en wij vragen u hier vertrouwelijk mee om te gaan, uw emailadres en het wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren en deze alleen op te slaan op uw eigen computer.
 4. Drankenhandel Gevo spant zich in om zoveel mogelijk te waarborgen dat de website virusvrij is, maar kan dat helaas niet garanderen. De website bevat links naar websites van derden. Drankenhandel Gevo selecteert de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk, maar kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

 

Artikel 18      Gedeeltelijke onverbindendheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

Artikel 19      Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van/met Drankenhandel Gevo is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit de door partijen gesloten overeenkomst zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechter te Rotterdam, onverminderd het recht van Drankenhandel Gevo om geschillen voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van de klant.