Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden van Gevo slijterij.

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Gevo slijterij. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

De leveringsvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk op de Gevo slijterij website, deze worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen, zoals bijvoorbeeld afwijkingen van afbeeldingen.

Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.

Gevo slijterij verstrekt, zoals omschreven in de wet, geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.

Alle aanbiedingen van Gevo slijterij zijn vrijblijvend. Gevo slijterij behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op/ van de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.

Indien u niet tevreden bent over een artikel kunt u de niet aangebroken boxen of flessen retourneren aan Gevo slijterij en ontvangt u de waarde van de geretourneerde artikelen terug. U moet zelf zorgdragen voor het retourneren van de artikelen, in goede staat, naar Gevo slijterij. Deze kosten komen voor rekening van de klant.

De prijzen van onze producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief accijns en inclusief B.T.W., exclusief verzendkosten.

Gevo slijterij verstuurt de bestelling (mits voorradig) zodra de betaling ontvangen is, van dinsdag tot en met zaterdag.

Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, volgens de door de afnemer gekozen methode.

Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een orderbevestiging op het door hem/haar opgegeven e-mail adres.

In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Gevo slijterij gerechtigd de order te annuleren, of vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de afnemer in rekening te brengen.

Leveringen van onze producten zijn wereldwijd mogelijk mits toegestaan door het Douane regelement alcohol voor desbetreffende afleveradres.

Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Gevo slijterij overschreden wordt, zal Gevo slijterij de afnemer hiervan (via e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met Gevo slijterij te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Gevo slijterij te melden.

Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Gevo slijterij het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Gevo slijterij, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is ,voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken ,volledig aan Gevo slijterij zijn voldaan.

Het risico tijdens het transport van het door de afnemer bestelde product is voor Gevo slijterij. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Gevo slijterij kunnen worden uitgesloten.

Gevo slijterij is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres. Gevo slijterij zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. Gevo slijterij zal de afnemer hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer. Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Gevo slijterij.

De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Gevo slijterij deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kunnen verkrijgen.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Gevo slijterij, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij Gevo slijterij. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Gevo slijterij, informatie te kopiëren en/of te bewerken.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Gevo slijterij is het Nederlands recht van toepassing.

Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met Gevo slijterij, Marinus Bolkplein 29 3067 AK Rotterdam. Tel. 010-4202077 Email: info@gevoslijterij.nl